ఆక్టా సైకోపాథాలజికా అందరికి ప్రవేశం

ఆత్మహత్య ఆలోచన మరియు ఆత్మహత్య

పరిశోధన వ్యాసం

Youth Have A Voice - Qualitative Exploration Of A Participatory Action-Research Program

  • Cátia Branquinho*, Ana Cerqueira, Lúcia Ramiro and Margarida Gaspar de Matos

పరిశోధన వ్యాసం

An Enigma of Female Psychosis: Case Report and Literature Review of Therapeutic Strategies in Paraneoplastic Encephalitis Associated with Ovarian Teratoma

  • Usama Khalid Choudry*, Areeba Nisar, Mahwish Amin, Waqar Saeed, Aisha Sanober, Qurat ul Ain Khan, Iram Aamir Siddiqa and Abdullah Khalid

కేసు నివేదిక

Nocuous Skin Manifestations Of Spironolactone: Drug Induced Leukocytoclastic Vasculitis

  • Awad Magbri*, Saad Rashid, Zach Crowe and Shaukat Rashid
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి