ప్రధాన పండితులు | ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్ | పీర్ రివ్యూడ్ జర్నల్స్

సంగ్రహించబడింది/ఇండెక్స్ చేయబడింది

"ప్రైమ్ స్కాలర్స్" జర్నల్స్ నుండి తాజా కథనాలు

ప్రత్యేక సంచిక కథనం
Paediatric Ophthalmology: Raised superior bilateral conjunctival lesions in 7-year-old child

Rasan Burhan                                                                                                                                   

సమీక్షా వ్యాసం
A review on agricultural land use planning: A case study of Bhilwara district

R. P. Sharma, R. S. Singh and S. K. Singh

సంపాదకీయం
6th World Congress on Epigenetics and Chromosome

Dr. Omar M. Amin and Dr.Ananda M Chakrabarty

సమీక్షా వ్యాసం
The Role of Bile Acid Sequestrant in Diarrhea Management: Too Good to Be True?

Helen Senderovich and Ehsan Ghassem Khani