ప్రధాన పండితులు | ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్ | పీర్ రివ్యూడ్ జర్నల్స్

సంగ్రహించబడింది/ఇండెక్స్ చేయబడింది

"ప్రైమ్ స్కాలర్స్" జర్నల్స్ నుండి తాజా కథనాలు

పరిశోధన వ్యాసం
Larval development and embryonic study on Colisa fasciatus : A potential indigenous ornamental fish of North-East India

Debtanu Barman, Vikash Kumar, Abhay Kumar, Pampa Bhattacharjee and Siddhartha Pratim Datta

పరిశోధన వ్యాసం
Vertical Distribution of Chaetognaths along the Arabian Sea and Bay of Bengal, India

K. Balamurugan, P. Sampathkumar, P. Ezhilarasan, A. Kannathasan

పరిశోధన వ్యాసం
Malacofauna of Tekkali Creek, Srikakulam District, Andhra Pradesh, India: Check list

Myla S. Chakravarty, P. R. C. Ganesh, D. Amaranth, B. Shanthi Sudha and I. Ramulu

ప్రత్యేక సంచిక కథనం
Global Pediatrics Summit 2020; Comparing PEDS and PEDS:DM with Bayley-III in an multi-ethnic Asian birth cohort at 18 and 24 months

Lourdes Mary Daniel, Pratibha Agarwal and Rui Kwan

నైరూప్య
A trend in the Chemistry of Ketengem-Dithiol Reaction and transformations

Salem E. Zayed, Awatef M. El Maghraby, Entesar A. Hassan and Hadir M. Mostafa