ఆక్టా సైకోపాథాలజికా అందరికి ప్రవేశం

ఇండెక్సింగ్ మరియు ఆర్కైవింగ్

 • Serials Union Catalogue (SUNCAT)
 • Secret Search Engine Labs
 • Google Scholar
 • Geneva Foundation for Medical Education and Research
 • Publons
 • OCLC- WorldCat
 • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 • Electronic Journals Library
 • CiteFactor
 • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
 • Secret Search Engine Labs
 • Google Scholar
 • Geneva Foundation for Medical Education and Research
 • Publons
 • OCLC- WorldCat
 • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 • Electronic Journals Library
 • CiteFactor
 • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)